นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเรา ดังนั้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น ซึ่งเป็นข้อกำหนดขั้นพื้นฐานสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเรา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโดยรับความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อ วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์  ข้อมูลอุบัติเหตุ เลขที่บัตรประชาชน ของผู้ประสบภัย ที่ผู้ใช้บริการส่งให้กับเรา

นอกจากนี้ในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูล สถิติดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ 3P-Accident เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของผู้ใช้บริการไว้โดยอัตโนมัติเมื่อเข้ามาใช้บริการของเรา เช่น หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ประสบเหตุ ภาพถ่ายของผู้ประสบภัย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เข้าถึงบริการของ 3P-Accident

การใช้ข้อมูล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ในลักษณะต่างๆ ต่อไปนี้:

 • เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ ที่ท่านเลือก
 • เพื่อใช้บริการของ 3P-Accident ให้ได้มากที่สุด และปรับการเข้าดูข้อมูล และการส่งข้อมูล ( เหตุ ผู้บาดเจ็บ รถคันเกิดเหตุ ภาพถ่ายอุบัติเหตุ ) และ การแก้ไข แต่ละครั้งของผู้ใช้บริการ นำไปจัดเก็บในรายงานอุบัติเหตุ
 • เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการกับระบบของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาบริการของเราให้ดีที่สุด
 • เพื่อติดต่อกลับผู้ใช้บริการทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ตามที่แจ้งเพื่อพัฒนาระบบงาน 3P-Accident ให้สมบูรณ์รวดเร็วถูกต้อง
 • การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ

  เราจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หน่วยงาน หรือองค์กรใดโดยปราศจากความยินยอม เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่เป็นการอำนวยความสะดวก หรือเป็นการทำให้ธุรกรรมของผู้ใช้บริการลุล่วงไปได้ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของผู้ใช้บริการให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ 3P-Accident เช่น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลอุบัติเหตุ ที่ผู้ใช้บริการส่งข้อมูลให้ เป็นต้น
 • ในกรณีที่เรามอบหมายให้มีบุคคลภายนอกภายนอกเข้ามาดำเนินการบางอย่างเพื่อเป็นการสนับสนุนการให้บริการของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอกที่เราเลือกมาให้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น เราอาจแจ้งที่อยู่อีเมล์ ของท่าน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เรารวบรวมไว้ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวช่วยกำหนดแนวโน้มและการนำเสนอบริการของ 3P-Accident เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ เรากำหนดให้บุคคลภายนอกเหล่านี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และคำแนะนำของเราอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเอง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในลักษณะนี้ไว้อย่างชัดแจ้ง
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ สุขภาพของบุคคล
 • การจัดเก็บข้อมูล

  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีความปลอดภัย  เรามีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เรามีข้อกำหนดสำหรับพนักงานที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน และนำเสนอขอมูลหรือให้บริการผู้ใช้บริการ

  เราใช้การเข้ารหัสเพื่อเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย สำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน รูปถ่าย จะถูกเก็บโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส และถูกเก็บเฉพาะ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

  เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนที่รัดกุมและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี แม้ว่า 3P-Accident จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแล้ว การสกัดกั้นหรือการเข้าถือสิทธิข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลที่สามก็อาจจะยังเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการจึงอาจต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเองสำหรับกรณีเช่นว่านี้

  3P-Accident มีการใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือติดตามอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อมูลทางสถิติทางอุบัติเหตุ หรือผู้ใช้บริการของ 3P-Accident เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของเรา รวมทั้งในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

  การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการของเราซึ่งต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้ผู้ใช้บริการสามารถจัดการกับข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้บริการได้ด้วยตนเอง ผ่านทางการตั้งค่า Pass ward ของผู้ใช้บริการบน Application ของเรา

  ผู้ใช้บริการมีสิทธิตรวจสอบว่าเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดของผู้ใช้บริการไว้ได้ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่นำมาใช้บังคับ หากท่านต้องการตรวจสอบเรื่องนี้ โปรดส่งคำร้องขอมาที่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เลขที่ 26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร 0-2100-9191

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายนี้ และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่ หรือมีการใช้บริการของ 3P-Accident

  การติดต่อเรา

  หากผู้ใช้บริการมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  (1) ทางโทรศัพท์ ที่ หมายเลข 02-100-9191 ต่อ (5107)

  *ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: 1ธันวาคม 2561