ข้อกำหนดการใช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่น RVP-3PACC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด

จัดทำเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

1. วัตถุประสงค์

          บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ได้จัดทําโมบายแอพพลิเคชั่น ภายใต้ชื่อ “3P-Accident” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อการตรวจสอบความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
  2. เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นกลางและเป็นธรรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  3. เพื่อประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถให้ทราบสิทธิอื่นหรือประโยชน์อื่นที่ผู้ประสบภัยจากรถพึงได้รับตามสิทธิของผู้ประสบภัย
  4. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลของอาการบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือข้อมูลอื่นใดอันจำเป็น ในการใช้เป็นข้อมูลนั้นเชิงวิชาการและหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและลดความรุนแรงหรือความสูญเสียชีวิต ร่างกายหรืออนามัย ของผู้ประสยภัยจากรถ
  5. เพื่อการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยจากรถ
  6. เพื่อสนับสนุนข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนต่อหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนหรือสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดอบัติเหตุหรืออุบัติภัยทางถนน

ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับรู้และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้บริการที่กําหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ ที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้บริการ 3P-Accident นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น 3P-Accident

          2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับหรือส่งหรือแสดงข้อมูล การเข้าถึงหรือการสร้างข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ หรือโดยผ่านการใช้บริการซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

          2.2 เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการอาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

          2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

          2.4 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรองตรวจทานทําเครื่องหมายเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการนี้ ซึ่งบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

          2.5 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรหรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

          2.6 การหยุดหรือการยกเลิกการให้บริการตาม ข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ และถือเป็นดุลพินิจของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ไม่ต้องแสดงเหตุผลต่อผู้ใช้บริการ

          2.7 ในกรณีที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หยุดให้บริการเป็นการถาวรหรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและไม่รับผิดตามกฎหมาย

3. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

          3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอแก่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงของผู้ใช้บริการในการประสานงาน  เพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ยกเว้น กรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือชี้ช่องการกระทำความผิดใด การให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากรถ เช่น ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ รถที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

          3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการ 3P-Accident นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ผู้ใดแจ้งข้อความที่ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

          3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใด โดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ นอกจากช่องทางที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กำหนดและจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้ ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

          3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขายแลกเปลี่ยนหรือขายต่อบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้

          3.5 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

          3.6 ผู้ใช้บริการที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสหรือเสนอความคิดเห็นแล้ว จะได้รับการแจ้งสถานะการดำเนินการของเรื่องในเบื้องต้น ภายใน 1 วันทำการ เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องทั่วไป ไม่ซับซ้อน และท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการผ่านช่องทางดังกล่าวได้ต่อไป

          3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

          การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุมรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือตลอดจน ความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

5. การปฏิเสธความรับผิด

          บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้โมบายแอพพลิเคชั่นนี้หรือต่อความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้น จากเว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่น หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

          6.1 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด หรือผู้ให้อนุญาตแก่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้จัดทําขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

          6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กําหนด ให้เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

          6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

          การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย